GÜNCEL HABERLER

- Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Nisan 2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
- .
- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/103 Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesinde Süre Uzatımı Hk.
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Eksik Gün Bildirimi Konulu Genel Yazısı
- Resmi Gazete 17.04.2018/30394 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
- Defter Tasdiki hk.
- Kurum Kazancının Tespiti ve Beyanı hk.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/65) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV İade ve Karşıt İnceleme Yetkisi Verildi
- Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7104)
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/59) 01.04.2018 Tarihinden Önce Şartları Taşımasına Rağmen Yararlanılmayan Geriye Yönelik İstihdam Teşviklerinden Yararlanmak İçin Son Başvuru Tarihi 1 Haziran 2018 dir.
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/61) Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri,Aylık Prim Hizmet Belgesi veya Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Ekinde Artık SGK' ya Verilmeyecek
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/60) Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında Sadece Ocak-Eylül Dönemlerinde Verilecektir.
- Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı hk.
- Kurumlar Vergisi Beyanında Yol Haritası Konulu Eğitim Semineri hk.
- 4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I),(II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
- 27 Mart 2018 Tarihli ve 30373 Sayılı Resmi Gazete -2.Mükerrer 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı kanun ve KHK Lar da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- Sanayi Sicil Belgesi Olan İşletmelerin 2017 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini 30.04.2018 Tarihine Kadar Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Bildirmeleri Gerekmektedir.
- Defter-Beyan Sisteminin 2018/ Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre 2 Mayıs 2018 Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
- KDV Matrah Arttırımı Yapan Mükelleflere Gönderilen Ödeme Emirlerine Açılacak Dava Dilekçesi Örneği ve Emsal karar Yazısı
- TÜRMOB Mevzuat Sirküleri (2018/52-53-54)

MEVZUAT DUYURULARI

- 2017 yılı Maktu Aidat 330.00 TL'dir. (Son Ödeme 31.01.2017)
- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:60
- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:69
- Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği Seri No:48
- İş güvenliği uzmanlarının grev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
- Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair
- Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişikli yapılması
- Vergi usul kanunu genel tebliği
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tebliğ ve yönetmelikler
- Vergi usul kanunu sirküleri/ 58
- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Konutta Yeni KDV Oranları ile ilgili Duyuru
- Bağımsız Denetim Yönetmeliği